PolandSecurities.com

 

 
 

 

Raport okresowy śródroczny'2015

Jak HAWE prezentuje wyniki

 

Zacznijmy od Mediatela, który jest  głównym składnikiem majątku Hawe. 

Mediatel S.A. w raporcie za I półrocze 2015 r. wykazał w bilansie jednostkowym stratę netto w wysokości
 -3
72 900 000 zł. Mówiąc kolokwialnie: Szok i niedowierzanie

Kwota kapitałów własnych Mediatela w bilansie jednostkowym wynosiła na koniec 2014 r. 534 mln, co oznacza, że wartość księgowa spółki zmalała w mgnieniu oka z 534 mln do 161 mln zł.
S
trata Mediatela została spowodowana odpisem aktualizującym wartość udziałów w Hawe Telekom Sp. z o.o. wynoszącym -371 800 000 zł.
Udziały w Hawe Telekom Sp. z o.o. zostały
przecenione z 534,4 mln do 162,6 mln.

To jest przecena aktywów na miarę Electusa, ba nawet większa...

Jeszcze jeden aspekt sprawy jest interesujący, Hawe Telekom zostało wniesione aportem przez Hawe do Mediatela całkiem niedawno, wartość aportu wynosiła 534,4 mln zł, po okresie nieco ponad pół roku udziały będące przedmiotem aportu warte są już tylko 162,6 mln zł. Co na to powie sąd rejestrowy, który wydawał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału Mediatel SA?

Inna ciekawostka to, że udziały Hawe Telekom (162,6 mln) po przecenie mają o ok. 1,5 mln zł wyższą wartość niż całe kapitały własne Mediatela (161 mln), co zatem stało się z wartością Mediatela sprzed podwyższenia kapitału w postaci aportu Hawe Telekom? Jak pamiętamy zarząd Hawe zapewniał wówczas o wartości Mediatela i ta wartość też... uległa dramatycznej zmianie?

Sprawozdanie śródroczne'15 Hawe

Jak wygląda sprawozdanie jednostkowe Hawe SA, posiadającego 99,69% akcji Mediatela, który z kolei posiada 100% udziałów w Hawe Telekom?

W sprawozdaniu jednostkowym Hawe SA również jest szokująca strata netto w kwocie 229,7 mln zł.

Strata Hawe SA została spowodowana głównie odpisem aktualizującym wartość udziałów w Mediatel wynoszącym -226 417 000 zł 
Udziały Hawe SA w Mediatel SA zostały przecenione z 389 mln do 162,6 zł.

Zarząd Hawe tłumaczy się w sposób:

Zarząd Spółki HAWE S.A. postanowił dokonać przeszacowania wartości udziałów w jednostce zależnej Mediatel S.A. Jest to konsekwencją dokonanego przez Zarząd Mediatel S.A. przeszacowania wartości udziałów HAWE Telekom Sp. z o.o. przez jednostkę zależną Mediatel S.A.

Zarząd Spółki Mediatel S.A. postanowił dokonać przeszacowania wartości udziałów w HAWE Telekom Sp. z o.o. w celu jej urealnienia i dostosowania do warunków rynkowych. Podejmując taką decyzję Zarząd Mediatel S.A. wziął pod uwagę następujące okoliczności:

• spadek prognozowanych przychodów Spółki HAWE Telekom Sp. z o.o. w stosunku do założeń przyjętych przy jej wycenie przeprowadzonej na początku ubiegłego roku dla potrzeb aportu do Mediatel S.A. a będący skutkiem przede wszystkim konfliktu na Ukrainie i opóźnieniem bądź wstrzymaniem realizacji prognozowanych umów z operatorami ukraińskimi i rosyjskimi.

• znaczny wzrost ryzyka działalności, zwłaszcza ryzyka związanego z płynnością wynikającego z dużego zadłużenia Spółki. Spółka w dalszym ciągu narażona jest na negatywne skutki związane z tzw. aferą podsłuchową łączoną z jednym z akcjonariuszy HAWE S.A.

• wzrost kosztów działalności, zwłaszcza kosztów finansowych związanych z trudną sytuacją finansową Spółki, Zarząd wziął również pod uwagę oferowane i negocjowane warunki ewentualnego zbycia Spółki HAWE Telekom Sp. z o.o. będące przedmiotem rozmów z wieloma potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi nabyciem jej udziałów.

Wyceny wartości udziałów HAWE Telekom Sp. z o.o. dokonano metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wykorzystując model finansowy stosowany przez Spółkę pod potrzeby pozyskania finansowania. Wyliczona w ten sposób wartość udziałów HAWE Telekom wyniosła 162,6 tys. zł i taka wartość została ujętaw jednostkowym sprawozdaniu finansowym Mediatel S.A.

 

Tekst rozpoczynający się od słów (podkreślenie w tekście): „Zarząd Spółki Mediatel S.A. postanowił dokonać przeszacowania... jest kopią tekstu z raportu śródrocznego Mediatel.  

Chociaż zarząd Hawe dokonuje przeszacowania udziałów w Mediatel to wartość po przeszacowaniu równa jest wartości udziałów Hawe Telekom w Mediatelu (162,6 mln), a nie wartości kapitałów własnych Mediatela (161 mln).

 

Co nas dziwi w sprawozdaniu jednostkowym Hawe SA

Okazuje się, że przeszacowanie udziałów w Hawe Telekom Sp. z o.o. w bilansie jednostkowym Mediatelu za I półrocze 2015 generuje odpis z aktualizacji wyceny w kwocie -371 800 000 zł i wykazana zostaje strata netto w wysokości -372 900 000 zł.

Natomiast przeszacowanie udziałów Hawe Telekom Sp. z o.o. powodujące przeszacowanie udziałów Mediatel SA w bilansie jednostkowym Hawe za I półrocze 2015 generuje odpis z aktualizacji wyceny w kwocie -226 417 000 zł i wykazana zostaje strata netto w wysokości -229 719 000 zł.

Jest zasadnicza różnica między wartością -371 800 000 zł, a wartością -226 417 000 zł, pytamy się więc zarządu Hawe i zarządu Mediatela skąd taka dysproporcja?

Oba zarządy składają się z dokładnie tych samych osób, zarówno roczne sprawozdania, jak i śródroczne Hawe i Mediatela podpisywały te same osoby: Paweł Sobków i Paweł Paluchowski.

W szczególności pytamy się o wycenę udziałów Hawe Telekom Sp. z o.o. na koniec 2014 roku w bilansie jednostkowym Mediatela i wycenę Mediatela w bilansie jednostkowym Hawe.

 

Rzecz podstawowa  w sprawozdaniu Hawe za I półrocze 2015

Spółka Hawe w bilansie jednostkowym wykazała odpis aktualizujący wartość udziałów w Mediatel w wysokości -226 417 000 zł.  Natomiast w bilansie skonsolidowanym Hawe nie widzimy już tego rzędu utraty wartości aktywów w Grupie Hawe.

Tymczasem utrata wartości udziałów Hawe Telekom i posiadającego udziały Hawe Telekom Mediatela wynika z utraty wartości konkretnych aktywów.

Jak to możliwe, że w bilansie skonsolidowanym Hawe nie widzimy przeceny aktywów mającej ten sam rząd wielkości co w przypadku przeceny udziałów Mediatela w bilansie jednostkowym Hawe?

Utrata wartości udziałów Hawe Telekom wpływa na zmniejszenie pozycji wartości firmy z konsolidacji z 28,6 mln zł do zera w bilansie skonsolidowanym Hawe na 30 czerwca 2015 r.

Zarząd Hawe tłumaczy:

WARTOŚĆ FIRMY

W związku z dokonaną w sprawozdaniu finansowym Mediatel S.A. przeszacowaniu wartości udziałów HAWE Telekom Sp.z o.o. Zarząd Spółki uznał, że stanowi to przesłankę do zweryfikowania wartości firmy ujmowanej w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej HAWE S.A. Wynika to z faktu iż HAWE Telekom Sp. z o.o. jest głównym ośrodkiem wypracowującym przepływy pieniężne dla celów przeprowadzenia testu na utratę wartości firmy.

W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości dla wartości firmy stwierdzono iż istnieją podstawy do uznania, że wartość firmy powinna być odpisana w całości. Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisu całej wartości firmy.

 

Jednak zmiana wartości firmy z konsolidacji to zaledwie ułamek utraty wartości udziałów Hawe Telekom w bilansie jednostkowym Mediatela i podobnie ułamek odpisu aktualizującego wartość udziałów Mediatel w bilansie jednostkowym Hawe.

Pytanie do zarządu Hawe: W jaki sposób utrata wartości udziałów Mediatela w kwocie 226,4 mln w bilansie jednostkowym przekłada się na utratę aktywów w bilansie grupy Hawe?

Sprawozdanie skonsolidowane Hawe za I półrocze 2015 wykazało stratę netto zaledwie w wysokości -17,8 mln zł.

Utrata wartości aktywów w bilansie jednostkowym Hawe nijak nie koresponduje z utratą wartości aktywów w grupie Hawe.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne funkcjonowania krajowego rynku kapitałowego wymaga aby sprawą raportu okresowego Hawe za I półrocze 2015 przedkładanego inwestorom na publicznym rynku zainteresowała się w trybie pilnym co najmniej Komisja Nadzoru Finansowego.

W sprawozdaniu Hawe za I półrocze zupełnie nie możemy znaleźć informacji dlaczego utrata wartości aktywów w bilansie skonsolidowanym nie ma tego samego rzędu wielkości jak w przypadku bilansu jednostkowego. Gdyby w bilansie jednostkowym miała miejsce niewielka utrata wartości aktywów w wyniku odpisu aktualizującego wówczas teoretycznie można byłoby przyjąć, że niewielka zmiana jest skompensowana w inny sposób. Niemniej nawet w przypadku drobnej korekty interesujące byłoby wiedzieć jakich dotyczy aktywów, a jakie aktywa w tym czasie zostały przeszacowane w górę, chociażby po to by móc ocenić trendy zachodzące w spółce.

Jednak w przypadku bilansu jednostkowego Hawe mamy do czynienia z dramatyczną przeceną aktywów w kwocie 226 mln zł, kapitały własne w bilansie jednostkowym Hawe zmalały z 402 mln na koniec 2014 r. do 172 mln zł na dzień 30 czerwca 2015.

Mamy do czynienia ze spółką sprzed przeszacowania aktywów i po przeszacowaniu aktywów. To widzimy w danych z bilansu jednostkowego, dlaczego nie jest to widoczne w danych z bilansu skonsolidowanego?

 

Ryzyko utraty wartości aktywów w grupie Hawe

Czy Hawe czeka scenariusz spółki Electus?

Pod takim tytułem w w 2012 r. przewidzieliśmy, że jest jak najbardziej realne, że spółka Hawe dokonana przeszacowania wartości aktywów, podobnie jak dokonał tego DM IDM (obecnie w upadłości) w stosunku do spółki Electus. Electus był najważniejszym aktywem w grupie DM IDM, podobnie jak Mediatel (Hawe Telekom) jest największym aktywem Hawe.

Link: Czy HAWE czeka scenariusz spółki ELECTUS?


ciąg dalszy nastąpi

--- powrót do strony głównej ---

PolandSecurities.com

 

 

 
   

 ,