PolandSecurities.com

 

 
 

 

Cenotwórcza informacja o sprzedaży przez DM IDM SA udziałów w banku PBP ukazuje się w dzienniku Parkiet,

a po sesji giełdowej raport bieżący i szczegóły transakcji...

Inwestorzy w trakcie sesji giełdowej mieli przyjemność przeczytać artykuł zamieszczony w dzienniku Parkiet, gdzie zostali poinformowani, że DM IDM SA sprzedał swoje udziały w Polskim Banku Przedsiębiorczości:

Abris Capital Partners odkupił dziś od Domu Maklerskiego IDMSA 45 proc. akcji Polskiego Banku Przedsiębiorczości, tym samym jest jedynym akcjonariuszem PBP Banku.”

Informacja cenotwórcza o czym nikt nie wątpi. Z artykułu dowiadujemy się także: „Abris odkupił też po cenie nominalnej od PBP obligacje o wartości 60 mln zł wyemitowane przez firmę DSS”. Również informacja znacząca, ale także zaskakująca.

Po sesji giełdowej ukazuje się raport bieżący informujący ...o sprzedaży akcji PBP przez DM IDM SA.

Treść raportu bieżącego:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (dalej "DM IDM S.A."), stosownie do treści §5 ust. 1 pkt 3 w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z poźn. zm., (dalej "Rozporządzenie"), niniejszym informuje, iż w dniu 18 lipca 2012 r. DM IDM S.A. zawarł znaczącą umowę w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia. Jednocześnie Zarząd DM IDM S.A., stosownie do treści § 9 Rozporządzenia, przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy:

 1. Data zawarcia Umowy:
 18 lipca 2012 r.

 2. Strony Umowy:
a) PL Holdings S.à.r.l. – spółka zarejestrowana i działająca zgodnie  z prawem Luxemburgu z siedzibą w Luxemburgu, 5, rue Guillaime Kroll, wpisana do Registre de Commerce et des Societes pod numerem B 151047, jako Kupujący (dalej "PL Holdings");
 b) DM IDM S.A.– jako Sprzedający.

 3. Przedmiot Umowy:

Przedmiotem umowy (dalej "Umowa") jest sprzedaż posiadanych przez DM IDM S.A. 82.641 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych imiennych spółki działającej pod firmą Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000030330, o kapitale zakładowym w wysokości 183.646.000,00 zł (sto osiemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100), który dzieli się na 183.646 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda (dalej "Akcje"). Akcje stanowią 45% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Nabywcą Akcji jest PL Holdings.

 4. Istotne warunki Umowy:

 a) Łączna cena nabycia Akcji: 95.037.150,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), tj. 1.150,00 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych) za jedną Akcję.

 b) Termin płatności ceny nabycia Akcji:

 - I rata w wysokości 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) w dniu zawarcia umowy;

 - II rata w wysokości 35.037.150,00 zł (trzydzieści pięć milionów trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że PL Holdings jest uprawniony do przedłużenia tego terminu o dodatkowe 15 (piętnaście) dni.

 c) Moment przeniesienia prawa własności Akcji na rzecz PL Holdings: po dokonaniu zapłaty I raty ceny nabycia Akcji, przez co rozumie się uznanie rachunku bankowego DM IDM S.A. oraz wydaniu PL Holdings odcinka zbiorowego Akcji.

 d) Część I raty ceny nabycia Akcji zostanie potrącona do kwoty 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) z wierzytelnością przysługującą PL Holdings względem DM IDM S.A. z tytułu nabycia przez DM IDM S.A. od PL Holdings 60.001 (sześćdziesięciu tysięcy jednej) obligacji o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda serii F wyemitowanych przez Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej.

 e) Część I raty ceny nabycia Akcji w wysokości 4.047.945,75 zł (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) zostanie przekazana przez PL Holdings na rzecz Banku (jako odbiorcy przekazu) w celu zapłaty długu DM IDM S.A. względem Banku związanego z obligacjami DM IDM S.A. objętymi przez Bank.

 f) Zabezpieczenie zapłaty II raty ceny nabycia Akcji: zastaw zwykły oraz zastaw rejestrowy ustanowiony na 30.468 (trzydziestu tysiącach czterystu sześćdziesięciu ośmiu) akcjach Banku.

 5. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

 6. Umowa została uznana za umowę znaczącą, ponieważ stosownie do treści §2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia cena zbycia przez DM IDM S.A. Akcji ustalona w Umowie przekracza 10% wartości kapitałów własnych DM IDM S.A.

 

Okazuje się, że DM IDM SA nie tylko sprzedaje udziały w PBP na rzecz PL Holdings S.à.r.l, ale także kupuje od PL Holdings S.à.r.l obligacje DSS.

Najpierw należałoby zadać pytanie dlaczego DM IDM kupuje obligacje DSS. Dlaczego PL Holdings S.à.r.l nie sprzedaje obligacji DSS innemu podmiotowi. Jak to się dzieje, że obligacje DSS wędrują najpierw od funduszy TFI do podmiotów z grupy DM IDM SA oraz funduszy Idea TFI, a gdy udziały w banku PBP sprzedaje IDM SA obligacje DSS wracają już bezpośrednio do DM IDM SA? Jest tyle firm, które inwestują w obligacje, również zasadą inwestycji jest dywersyfikacja portfela, natomiast w przypadku obligacji DSS taka koncentracja jednego papieru?

Pomińmy już powody dla których obligacje DSS wędrują do podmiotów z grupy DM IDM SA. Jaka jest cena transakcji odkupienie przez DM IDM SA obligacji DSS od PL Holdings S.à.r.l? Czy jest to 30 mln zł czy jest to inna cena? Komunikat mówi tylko o wierzytelnością przysługującej PL Holdings względem DM IDM S.A. z tytułu nabycia przez DM IDM S.A. od PL Holdings obligacji DSS.

Zatem jaka jest cena zakupu obligacji DSS przez DM IDM SA od PL Holdings S.à.r.l?

W dniu 10 lipca 2012 r. mieliśmy komunikat Idea TFI SA gdzie podano informację, że Departament Zarządzania Domu Maklerskiego IDM S.A., w porozumieniu z Depozytariuszem, postanowił przeprowadzić korektę wyceny do wartości godziwej obligacji DSS.
„Na dzień 10.07.2012 wartość obligacji DSS wynosi 28% wartości nominalnej obligacji oraz naliczonych do dnia 16.04.2012 odsetek (28% na każde 1 zł długu)”

Natomiast z wartości wierzytelności przysługującej PL Holdings względem DM IDM S.A. z tytułu nabycia przez DM IDM S.A. od PL Holdings obligacji DSS można wywnioskować, że cena stanowiła co najmniej około połowę wartości nominalnej obligacji DSS.

Obok pytania ile DM IDM SA zapłacił za obligacje DSS spółce PL Holdings S.à.r.l ważne jest po ile DM IDM SA ma zamiar wyceniać te obligacje w swoich aktywach?

Należy także zwrócić uwagę, że „część I raty ceny nabycia Akcji w wysokości 4.047.945,75 zł (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) zostanie przekazana przez PL Holdings na rzecz Banku (jako odbiorcy przekazu) w celu zapłaty długu DM IDM S.A. względem Banku związanego z obligacjami DM IDM S.A. objętymi przez Bank.”

Dlaczego do transakcji zostaje włączona – obok obligacji DSS – spłata obligacji DM IDM S.A. jakie zostały wcześniej objęte przez PBP?

Najczęściej obligacje korporacyjne są spłacane w terminie zapadalności lub zbywane na rynku, czy w tym przypadku właśnie nałożył się termin zapadalności obligacji DM IDM SA, czy mieliśmy do czynienia z wcześniejszym wykupem obligacji (a jeśli tak to dlaczego taka procedura) i wreszcie jakie były przyczyny pozbycia się obligacji DM IDM SA przez PBP?

Czy inni wierzyciele DM IDM SA posiadający te same serie obligacji jakie miały miejsce w wyżej wymienionej transakcji także pozbyli się obligacji DM IDM SA i czy mieli taką możliwość?

 

 

PolandSecurities.com

 

 
   

 ,