DOM DEVELOPMENT

RAPORT - Analiza Wycena

Raport Analityczny
Analiza Fundamentalna

Oferta publiczna emisja akcji Dom Development S.A. - październik 2006

Oferującym jest CDM PEKAO

Budowa Księgi popytu: CDM PEKAO i CA IB

 

Akcje Dom Development S.A.

Prospekt emisyjny dostępny w POK CDM PEKAO SA.

Zapisy na akcje Dom Development SA

IPO Dom Development

VII. INFORMACJE O EMITENCIE
1 Historia i rozwój Emitenta
1.1 Prawna i handlowa nazwa Emitenta
Emitent działa pod firmą: Dom Development Spółka Akcyjna. Emitent może używać skrótu Dom
Development S.A.

 

cena emisyjna book building

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Dom Development B.V. posiada 17.728.290 istniejących Akcji Spółki oraz
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 83,06% istniejących Akcji Spółki oraz ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu, wskutek czego Dom Development B.V. jest akcjonariuszem posiadającym kontrolę nad
Spółką.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Prezes Zarządu Emitenta Jarosław Szanajca posiada 1.759.050 istniejących
Akcji Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,24% istniejących Akcji Spółki oraz ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Wiceprezes Zarządu Emitenta Grzegorz Kiełpsz posiada 1.410.750 istniejących
Akcji Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,61% istniejących Akcji Spółki oraz ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Czynniki ryzyka Dom Development

Osoby Dom Development:

Jarosław Szanajca – Prezes Zarządu Dom Development SA
Grzegorz Kiełpsz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Janusz Zalewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
Terry Roydon – Członek Zarządu
Janusz Stolarczyk – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Klienta
Jerzy Ślusarski – Dyrektor ds. Inwestycji
Jerzy Bieniewski – Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Jacek Sadowski – Dyrektor ds. Nieruchomości

Raport Analityczny i wycena akcji

Rekomendacje oferta publiczna akcje IPO Dom Development. Analiza fundamentalna rynek nieruchomości, rynek pierwotny. Raport inwestycyjny pdf.

Emisja Dom Development, sprzedający dotychczasowi akcjonariusze, oferta publiczna, rynek akcji, giełda IPO na GPW.