Warszawa, dnia 12 sierpnia 2003

 

 

 

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Jarosława Supłacza
ul. Szarych Szeregów 18/20
09-409 Płock

 

Pismo w sprawie subskrypcji akcji przez Hoop S.A.

Prospekt emisyjny dopuszczał możliwość ustalenia przedziału cenowego na potrzeby budowy “księgi popytu”. Emitent był zobligowany ustanowić przedział cenowy przed rozpoczęciem przyjmowania deklaracji subskrypcji. Cytat z prospektu emisyjnego (strona 51):
Emitent może postanowić również o ustaleniu przedziału cenowego, w ramach którego inwestorzy biorący udział w procesie budowy “księgi popytu” będą określać oferowaną przez siebie cenę za jedną akcję. W takim przypadku przedział cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego przed rozpoczęciem procesu budowy “księgi popytu”.

Emitent ustalił nowy przedział cenowy w trakcie budowy “księgi popytu” – w związku z brakiem zainteresowania zakupem akcji emitent podał nowy przedział cenowy na kilkanaście minut przed zamknięciem przyjmowania deklaracji subskrypcji na potrzeby budowy “księgi popytu”.

Ustanowienie przedziału cenowego to podstawowa informacja dotycząca warunków emisji akcji przez Hoop S.A. Deklaracje składane na rzecz budowy “księgi popytu” zobowiązywały do złożenia zapisu na akcje.

Zmiana przedziału cenowego wymagała uprzedniej zmiany w Prospekcie. Inaczej zapis w Prospekcie emisyjnym: “W takim przypadku przedział cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego przed rozpoczęciem procesu budowy “księgi popytu” byłby bezprzedmiotowy. W każdej chwili możliwe byłoby bowiem ustanowienie nowego przedziału cenowego.

Prospekt emisyjny jest dla spółki publicznej dokumentem na podstawie którego przeprowadzana jest emisja akcji. W świetle zapisów zawartych w prospekcie emisyjnym Hoop S.A. przebieg subskrypcji akcji miał bezprawny charakter.

Na zasadzie art. 438 § 2 Kodeksu spółek handlowych warunkiem dojścia emisji do skutku jest subskrybowanie i należyte opłacenie minimalnej liczby akcji. Spółki publiczne dokonują emisji na podstawie zasad określonych w Prospekcie emisyjnym.
Zasady subskrypcji zostały określone w Prospekcie emisyjnym Hoop S.A. w Rozdziale III – Dane o emisji. Subskrypcji dokonano na innych zasadach niż zawarte w Prospekcie. Jednak to Prospekt emisyjny jest dla spółki dopuszczonej do publicznego obrotu dokumentem wiążącym i podstawą prawną przeprowadzenia emisji.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż akcje nie zostały subskrybowane i opłacone na warunkach zawartych w Prospekcie emisyjnym.

Jarosław Supłacz

 


Przedstawiona opinia wyraża pogląd jej autora. Doradcom prawnym Hoopa należy się wyjaśnienie, iż jak każda opinia tak i powyższa jest subiektywna.

Jest to pewien case study, który zwraca uwagę na zawartość prospektu i przebieg subskrypcji. Wydaje się za wskazane aby sprawę rozstrzygnął właściwy organ nadzorujący funkcjonowanie rynku kapitałowego.