Kto reprezentuje interesy Skarbu Państwa w sporze z Eureko?

 

Jednym z dwóch pełnomocników procesowych przed sądem arbitrażowym w Londynie jest Marek Wierzbowski - współpracownik MSW w latach 70. Marek Wierzbowski w 1976 r. sporządził instruktarz – jak resort bezpieczeństwa ma zachowywać się wobec organizacji społecznych. Opracowanie do użytku wewnętrznego MSW sporządzone w 1500 egz.

Kilka cytatów z opracowania Marka Wierzbowskiego dla MSW:

(…) Rola, jaką obecnie odgrywają organizacje społeczne, jest wynikiem realizacji założeń ustrojowych państwa socjalistycznego. Stąd też występuje tendencja do czynnego włączania organizacji społecznych w procesy realizacji zadań państwowych. Spowodowało to przesunięcie wielu organizacji społecznych z pozycji nadzorowanych przez organy państwowe na pozycję partnerów organów państwowych. W stosunku do takich organizacji społecznych nadzór administracyjny został ograniczony lub wręcz wyeliminowany. Z drugiej jednak strony społeczna waga działań tych organizacji spowodowała zastąpienie części nadzoru administracyjnego nadzorem i kierownictwem politycznym sprawowanym przez instancje PZPR.

(...) Na tle nowej pozycji organizacji społecznych w zestawieniu z tradycyjnymi przepisami prawa o stowarzyszeniach może dochodzić do nieporozumień. W szczególności organy resortu spraw wewnętrznych sprawujące nadzór nad stowarzyszeniami stają niejednokrotnie wobec trudnych do rozwiązania problemów prawno-politycznych. Zawarte w pracy rozważania teoretyczno-prawne mają za zadanie pomóc w rozstrzyganiu tych problemów.

(...) W pracy nawiązujemy szeroko do osiągnięć nauki radzieckiej. Wynika to z poważnych osiągnięć doktryny radzieckiej w tym temacie. Problematyka organizacji społecznych posiada w ZSRR obfitą literaturę., co jest wyrazem doceniania roli organizacji społecznych w ustroju socjalistycznym.

Dalej jest mowa o elementach drobnoburżuazyjnych, poddaniu organizacji społecznych intensywnemu kierownictwu politycznemu sprawowanemu przez PZPR, i wreszcie katalog sankcji prawnych i środków oddziaływania na organizacje społeczne.

Premier Marek Belka w dniu 16.07.2004 wręczył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nominacje do składu Rady Zamówień Publicznych. Rada jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W skład Rady wszedł Marek Wierzbowski. Być może w to tylko zbieżność nazwisk. W przeciwnym przypadku, niespotykana to sytuacja gdy premier mianuje autora tajnego instruktażu dla MSW do tak zaszczytnych funkcji, podobnie jak dziwne jest, że taka osoba jest reprezentantem Skarb Państwa w sporze z Bankiem Millennium i Eureko.

Marek Wierzbowski jest członkiem rady banku BPHPBK, przewodniczącym rady tego banku jest Alicja Kornasiewicz, która prywatyzowała PZU. Alicja Kornasiewicz jest prezesem CA IB, który został zaproszony przez Jacka Sochę do udziału w przetargu na doradzanie Ministrowi Skarbu Państwa przy prywatyzacji PZU…

Panie Ministrze, czy to w nagrodę za sposób prywatyzacji PZU dokonany przez wiceminister skarbu Alicję Kornasiewicz, czy może za wiarygodność CA IB na rynku kapitałowym (dodam, iż CA IB ma delikatnie mówiąc bardzo kontrowersyjną opinię).


Drugi pełnomocnik procesowy Ministerstwa Skarbu Państwa Dariusz Oleszczuk z kancelarii SALANS został mianowany sędzią w stanie wojennym…