MOSTOSTAL ZABRZE (MSZ):

Informacja Emitenta w sprawie stanu procesu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
(raport nr 113/2006)

15.11.2006 19:15

W nawiązaniu do publikacji prasowych i zarzutów stawianych przez pana J.Supłacza Mostostal Zabrze - Holding S.A. (Emitent, Spółka) przedstawia swoje stanowisko w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.

Na wstępie Emitent informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości raportów bieżących z informacją o fakcie składania do Sądu Rejestrowego wniosków o dokonanie zmian w rejestrze przedsiębiorców. Raportowaniu podlega dopiero fakt zarejestrowania przed Sąd podwyższenia kapitału zakładowego co jak wiadomo - w przypadku Spółki - jeszcze nie nastąpiło. Stąd zarzut pana J. Supłacza pod adresem Spółki jest zupełnie nieuzasadniony i ma służyć wyłącznie powstaniu mylnego wrażenia, jakoby Spółka niewłaściwie wypełniała obowiązki informacyjne.

Pan J.Supłacz w swoich publikacjach sugeruje jakoby Mostostal latem 2006 r. złożył do Sądu Rejonowego w Gliwicach (Sąd rejestrowy) wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału z tytułu "akcji wierzycielskich", co nie jest zgodne z prawdą i ma na celu wprowadzenie w błąd opinii publicznej oraz wywołanie niepokoju wśród akcjonariuszy i inwestorów. W czerwcu 2006 r. Mostostal złożył do Sądu rejestrowego wniosek o dokonanie wpisu zakończenia postępowania upadłościowego, zmian w składzie Rady Nadzorczej, zmian w Statucie Spółki na podstawie uchwał NWZA z 12.05.2006 r. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (z tytułu emisji obligacji zamiennych na akcje która miała być alternatywą dla VII emisji serii C).

Sąd zwrócił Spółce wniosek z czerwca 2006 r. Zarządzeniem z dnia 26 lipca 2006 r. z uwagi na nie wpisanie w odpowiednim polu urzędowego formularza KRS sposobu zakończenia postępowania upadłościowego oraz nie wpisanie w odpowiednich rubrykach formularza kwot o które podwyższa się - w ramach zmian Statutu - kapitał zakładowy Spółki. Emitent wyjaśnia, iż na ówczesnym etapie - ze względu na określone widełkowo kwoty podwyższenia kapitału z tytułu VII emisji akcji serii A,B i C oraz nie zakończenie procesu emisji akcji - sądowa rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego była niemożliwa stąd też Spółka nie składała takiego wniosku.

Wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z zawartego układu oraz z tytułu zakończonej VII emisji akcji serii C został złożony w Sądzie rejestrowym w dniu 19 września 2006 r. Od września br. prowadzone były konsultacje z doradcą prawnym Spółki w procesie emisji, pełnomocnikiem Spółki w procesie rejestracyjnym (renomowaną kancelarią prawną) oraz z Sądem rejestrowym, których efektem była odpowiednia modyfikacja wniosków o rejestrację składanych w Sądzie. W rezultacie w dniu 18 października 2006 r. pełnomocnik Mostostalu wycofał wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału, a następnie w tym samym dniu złożył nowy wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału z tytułu emisji publicznej oraz emisji wierzycielskiej. Niestety Sąd rejestrowy w dniu 20 października 2006 r. (piątek) zwrócił ten wniosek uzasadniając, iż niepoprawnie wypełniono dwa pola w formularzu rejestracyjnym KRS-Z3.

W związku z powyższym w dniach 23 (poniedziałek) i 25 października (środa) br. pełnomocnik Spółki - zgodnie z sugestią Sądu zawartą w uzasadnieniu Zarządzenia Sądu z 20 października 2006 r.(piątek) - złożył dwa, skorygowane, odrębne wnioski o rejestrację podwyższenia kapitału z tytułu emisji dla wierzycieli układowych oraz z tytułu przeprowadzonej publicznej oferty akcji serii C.

Całkowitą nieprawdą jest, jak zdaje się sugerować Pan J.Supłacz, iż sprawa rejestracji podwyższenia kapitału nie ma dalszego biegu w następstwie wycofania wniosku z 19 września 2006 r. W chwili obecnej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach rozpatrywane są odrębnie złożone wnioski o rejestrację podwyższenia kapitału wynikającego z układu zawartego z wierzycielami oraz o rejestrację podwyższenia kapitału z tytułu przeprowadzonej oferty publicznej akcji VII emisji serii C.

Należy wskazać, że cała wymagana do wniosków obszerna dokumentacja związana z podwyższeniem kapitału znajduje się posiadaniu Sądu od 19 września 2006 r. i w każdym z kolejnych wniosków (z 18, 23 i 25 października br.) Spółka przywoływała tę dokumentację jako właściwą dla rozpoznania wniosków o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców.

Nadmieniamy, iż dokumentacja związana z podwyższeniem kapitału zakładowego liczy łącznie około 2.000 (dwóch tysięcy) dokumentów.

Odnosząc się natomiast do zarzutu podnoszonego przez pana J.Supłacza dotyczącego nie złożenia w Sądzie wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału w ciągu 6 m-cy od dnia uprawomocnienia się układu z wierzycielami Emitent wskazuje, że z całokształtu uregulowań ustawy prawo upadłościowe i naprawcze oraz KSH wynika że przepis art. 431 §4 KSH w zakresie rejestracji podwyższenia kapitału Spółki o VII emisję akcji serii A nie znajduje zastosowania.

Dodatkowo Zarząd powziął informację, że do Sądu Okręgowego w Gliwicach wpłynęło zażalenie firmy Kamix sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (firma ta w dniu 6.10.2006 r. nabyła wierzytelność w drodze cesji od pierwotnych wierzycieli układowych Spółki- PPHU GEOTEST oraz Geoprojekt) na postanowienie Sądu rejestrowego z dnia 19 października 2006 r. o umorzeniu postępowania rejestracyjnego na wniosek Spółki. W opinii Emitenta zażalenie jest bezpodstawne i zostało złożone jedynie w celu maksymalnego wydłużenia i utrudnienia procesu rejestracji podwyższenia kapitału Spółki.

Nie ulega wątpliwości, że działania podejmowane przez firmy NOWA, Keller Polska, Instalcompact, Polski Fundusz Inwestycji Gospodarczych (reprezentowane przez tego samego pełnomocnika procesowego), PPHU GEOTEST, Geoprojekt, a ostatnio firmy Kamix posługującej się tymi samymi wierzytelnościami jak również aktywność medialna p. J.Supłacza są ze sobą ściśle powiązane a ich rezultatem jest niestety utrudnianie i opóźnianie rejestracji podwyższenia kapitału Spółki a w efekcie - wydania akcji wszystkim wierzycielom układowym Spółki.

Emitent informuje, iż za tymi działaniami stoi ta sama firma z Warszawy która dodatkowo wprowadziła w błąd wyżej wymienionych wierzycieli układowych Emitenta podstępnie informując, iż robi to na zlecenie i dla dobra Mostostalu Zabrze.

Niedopuszczalna jest sytuacja, że podmioty wrogie Mostostalowi przy użyciu kilku wierzycieli (którym przysługuje łącznie 117.771 akcji Spółki co stanowi 0,09% w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki) utrudniają podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o łącznej wartości ponad 100 mln zł.

Zarząd podejmie określone kroki prawne w tej sprawie.
Adam Konopka - Prezes Zarządu


(Emitent)