PolandSecurities.com

 

 
 

 

Gdzie są moje pieniądze?

pytają posiadacze jednostek Idea Premium SFIO

Jeszcze 29 czerwca 2012 r. Idea TFI aktualizując na ten dzień karty funduszy podawała, że Idea Premium SFIO należy do funduszy z najniższym poziomem ryzyka inwestycyjnego (poziom ryzyka inwestycyjnego: "niski" - zaznaczony na karcie funduszu) oraz w profilu inwestora podawała, że „Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz płynnością – dostęp do zgromadzonych środków już następnego dnia wyceny po złożeniu zlecenia odkupienia.” – link do kart funduszy Idea TFI  

W dniu 6 lipca 2012 r. możemy przeczytać w dziennikach Parkiet i Rzeczpospolita wywiad z Piotrem Kukowskim prezesem Idea TFI. Powołamy się na artykuł w dzienniku Parkiet:

,

Link do wywiadu z Piotrem Kukowskim      


W artykule przeczytamy mocno wyróżnione stwierdzenie: Od teraz może być już tylko lepiej. Niestety artykuł został tak zmontowany, że nie wiemy kto jest autorem tych słów, czy redaktor Jan Morbiato występujący także pod pseudonimem JAM czy prezes Idea TFI SA Piotr Kukowski. Jednakże przekaz płynący z oświadczenia był jednoznaczny i mocno uspokajający. Minęło 10 dni od ukazania się artykułu i uczestnicy funduszu Idea Premium SFIO zostali pozbawieni możliwości odkupywania przez fundusz jednostek.
W dniu 27 lipca 2012 r. KNF wydała decyzję o przedłużeniu wstrzymania odkupywania jednostek do 16 września 2012 r.

Przepis na jaki powołała się Idea TFI w związku z czasowym zawieszeniem odkupywania jednostek Idea Premium SFIO stanowi artykuł 89 ust. 4 i 5 Ustawy o funduszach inwestycyjnych:

Art. 89 ust. 4. Fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli:

1) w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10 % wartości aktywów funduszu albo

2) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu.

Art. 89 ust. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję:

1) odkupywanie jednostek uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy;

2) fundusz może odkupywać jednostki uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym  6 miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.

 

Przepis dotyczy jednak wszystkich funduszy, nie tylko tych które reklamowały się jako "charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz płynnością". Natomiast okazało się że charakteryzujący się płynnością fundusz wstrzymał odkupywanie jednostek na maksymalny czas wynikający z art. 89 ust. 5 pkt 1.

 

W związku z powyższym posiadacze jednostek Idea Premium mogą mieć wiele pytań. Jak ma się czuć posiadacz jednostek Idea Premium, który podejmował decyzję o nie pozbywaniu się jednostek (lub o ich nabyciu) na podstawie karty funduszu zaktualizowanej na dzień 29 czerwca 2012 r., lub tym bardziej jak ma się czuć inwestor który dokonywał podobnej decyzji w oparciu o zapewnienia płynące z dziennika Parkiet: „Od teraz może być już tylko lepiej”?

 

Komisja Nadzoru Finansowego zobowiązała jednocześnie Idea Premium SFIO do:

• niezwłocznego dokonania weryfikacji wartości wszystkich składników aktywów i zobowiązań funduszu, w uzgodnieniu z biegłym rewidentem i depozytariuszem funduszu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o rachunkowości

 

Czy to oznacza, że KNF nabrał podejrzeń do wycen aktywów w Idea Premium SFIO?

W takim razie jak należy traktować wyceny na podstawie których inwestorzy dokonywali zakupu jednostek (bądź podejmowali decyzje o nie sprzedawaniu posiadanych jednostek)?

 

Osoby które powierzały swoje pieniądze Idea Premium SFIO kierowały się zarówno wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz płynnością funduszu jak i wykazywanymi przez fundusz wynikami – a te wyniki to nic innego jak rezultat wycen aktywów funduszu.

 

Dzienniki Rzeczpospolita i Parkiet

Jak relacjonuje decyzje KNF dziennik Parkiet i Rzeczpospolita, dzienniki które wielokrotnie nagradzały fundusze Idea TFI?

Na 9 stronie dziennika Parkiet (28.07.2012) mamy na bocznej kolumnie artykuł pt. "Idea Premium pod nadzorem inwestorów". Ten sam artykuł jest zamieszczony w internetowym wydaniu Rzeczpospolita. Artykuł znaleźliśmy opcją "Szukaj" przeglądarki - w prawym dolnym rogu strony rp.pl (także w części ekonomia artykuł był podobnie umieszczony w dolnej części strony) - obraz strony. W elektronicznym wydaniu dziennika Parkiet przeszukanie głównej strony hasłem "Idea" nie dało żadnego rezultatu (sobota południe). Czy aby na pewno "nadzór inwestorów" jest najważniejszą informacją, czy może jednak fakt, że posiadacze jednostek Idea Premium SFIO nie mają dostępu do swoich pieniędzy już nie tylko przez minione dwa tygodnie, ale przez następne półtora miesiąca?

Kogo obchodzi rzetelność mediów i patrzenie im na ręce prosimy o popularyzowanie artykułu via wykop, facebook, tweeter…

--- powrót do strony głównej ---

   

PolandSecurities.com

 

 
   

 ,