Work Service Oferta publiczna IPO

Work Service - Co to jest?
Kto to posiada, kto to finansuje i jak?

Raport Analityczny

Tytułem wstępu warto nawiązać do medialnych anonsów dotyczących oferty Work Service. Otóż kilka dni temu mogliśmy przeczytać, że o powodzeniu oferty zadecyduje popyt OFE, tak sugerował w dzienniku Parkiet pewien dzielny dziennikarz występując pod pseudonimem KAA.

Jednak w piątek w biznesowej telewizji TVN CNBC, która czasami gości Grzegorza Leszczyńskiego – prezesa IDMSA, mogliśmy zapoznać się z telewizyjną reklamą oferty Work Service. Raczej nie jest to przekaz skierowany do zarządzających OFE. Dziennikarz KAA być może jednak nie przewidział, że emitent zechce kierować swoją ofertę do jakże szerokiej telewizyjnej publiczności.

 Akcjonariusze Work Service to między innymi:

Dom Maklerski IDMSA jest bezpośrednio akcjonariuszem Emitenta posiadającym poniżej 5% głosów na WZ Emitenta. Dom Maklerski IDMSA jest również pośrednio akcjonariuszem Emitenta poprzez spółkę zależną Electus S.A. Akcje Emitenta posiadane przez Dom Maklerski IDMSA w sposób bezpośredni i pośredni stanowią mniej niż 5% głosów na WZ Emitenta. Supernova IDM Fund S.A. podmiot stowarzyszony Domu Maklerskiego IDM S.A. jest akcjonariuszem Emitenta i posiada 8 494 279 akcji stanowiących 16,11% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 16,11% głosów na WZ Emitenta.

Akcje Serii I znajdują się obecnie w posiadaniu kilkunastu osób fizycznych i prawnych, w tym zarządzanego przez IDEA TFI S.A. (spółkę zależną Domu Maklerskiego IDM S.A.) funduszu inwestycyjnego IDEA Parasol FIO – poprzez Subfundusz IDEA Akcji i Subfundusz IDEA Stabilnego Wzrostu (łącznie ww. subfundusze posiadają 18,18% Akcji Serii I).

O głównym właścicielu Work Service, informacja ze strony www.polandsecurities.com:

Właścicieli Work Service szukajcie na Seszelach...

Głównym udziałowcem Work Service SA jest spółka Prologics LPP zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, w akcjonariacie jest także Electus, DM IDM SA (oferujący akcje) i Supernova IDM Fund.

Prologics LPP ma dwóch wymienionych akcjonariuszy w dokumencie rejestracyjnym:

Robel Assets i Sorotel Investments – spółki zarejestrowane na Seszelach.

Obie spółki zostały zarejestrowane zaledwie na ok. 2 i 2,5 miesiąca przed zarejestrowaniem Prologics LPP.

Dokument rejestracyjny Prologics LPP

Oprócz Work Service SA, DM IDM SA był równocześnie oferującym i akcjonariuszem w przypadku spółki BOMI. Tutaj możemy zobaczyć notowania BOMI.

W raporcie analitycznym jaki przygotował DM IDM na użytek oferty publicznej BOMI nie został ujawniony konflikt interesów dotyczący Łukasza Żuka - członka rady nadzorczej DM IDM SA (wcześniej prezesa zarządu Parkiet Sp. z o.o. - spółki wydającej dziennik Parkiet). Na temat nieujawnionego konfliktu interesów w raporcie sporządzonym przez DM IDM SA więcej...

Natomiast oferującym jest dom maklerski IDMSA, można powiedzieć, że udział IDMSA w przedsięwzięciu pod szyldem „publiczna oferta” wykracza poza rolę oferującego.

O innych powiązaniach w dalszej części.

Co to jest Work Service?

Z prospektu dowiemy się że spółka działa na rynku usług personalnych, więcej o tym co emitent opowiedział o sobie przeczytamy w prospekcie. My natomiast skupimy się na wynikach działalności Work Service.

Jaki biznes robi Work Service jeśli jako grupa wykazuje za 2010 rok ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie ponad 12 mln zł?

Spółka Work Service chciałaby się sprzedać jako okrzepły podmiot, zatem dlaczego działalność operacyjna zamiast generowania dodatnich przepływów pieniężnych wykazuje coś przeciwnego? Co takiego się stało? I pytanie pomocnicze, czy coś takiego może się powtarzać?

Płynność grupy Work Service

Okazuje się, że cały majątek obrotowy Work Service na koniec 2010 r. czyli zapasy, należności handlowe oraz pozostałe należności, inne aktywa finansowe, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz rozliczenia międzyokresowe nie wystarczają nawet na pokrycie krótkoterminowych zobowiązań.

Majątek obrotowy grupy to 132 mln zł, natomiast krótkoterminowe zobowiązania to 151,3 mln zł.  

Warto dodać, że za optymalną wielkość wskaźnika bieżącej płynności banki często przyjmują poziom równy 2, w przypadku grupy Work Service majątek obrotowy musiałaby wynosić wówczas nie 132 mln zł, ale ponad 300 mln zł.

Jedyne co przychodzi w takiej sytuacji powiedzieć na temat płynności Work Service to no comments…

A jednak brak komentarza w przypadku Work Service nie mówiłby wszystkiego o płynności.

Cały majątek grupy Work Service z wyłączeniem „wartości firmy” wynosi 147 mln zł i też nie wystarczyłby na pokrycie samych zobowiązań krótkoterminowych. A grupa Work Service ma przecież jeszcze zobowiązania długoterminowe. „Wartością firmy” nie jest zbyt łatwo spłacić zobowiązania...

Wartość firmy

Jak wiemy wartość firmy to nadwyżka zapłacona za aktywa ponad wartość księgową tychże aktywów, czyli jeśli spółka ma wartość kapitałów własnych 20 mln a zapłacimy za nią 50 mln to w bilansie skonsolidowanym w wartości firmy pojawi się 30 mln zł.

Wartość firmy powinna jednak być cyklicznie oceniana pod kątem możliwości zmiany tej wartości, jeśli spółka uzna, że wartość firmy jest przeszacowana powinna ona ulec zmniejszeniu, a w konsekwencji kapitały własne spółki.

Warto zatem zadać akademickie pytanie: Co przesądza o wartości firmy?

Wydaje się, że stopa zwrotu z nabytych aktywów wyższa od rynkowej stopy zwrotu (załóżmy że będzie nią oprocentowanie bonów skarbowych plus kilka punktów procentowych) nadaje aktywom wyższą wartość od tej która wynikałaby z wartości księgowej. Miernikiem tego jak aktywa pracują jest generowany cash flow (przepływy pieniężne). Sporządzając bussines plan dyskontujemy przepływy pieniężne (a nie tak umowną wartość jak zysk netto).

Zatem skoro grupa Work Service generuje ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej to gdzie tu widać „wartość firmy”?

Można oczywiście dywagować, że w części nabytych aktywów jest inny (dodatni) cash flow, natomiast dotychczasowe aktywa generują ujemne saldo przepływów z działalności operacyjnej.

Jednak skoro tak, to powinniśmy wobec tej dotychczasowej części aktywów zastosować dyskonto przy ocenie ich wartości. Sumarycznie więc ewentualna „wartość firmy” na przejętych aktywach byłaby pokryta dużo wyższą „ujemną wartością firmy” rozumianą jako potrzeba wyceny dotychczasowych aktywów grupy znacznie poniżej ich wartości księgowej.

O obrotach sfer niebieskich

Wartość firmy Work Service już była zmieniana, spadła ze 160 mln do 84 mln w 2009 roku. Jak spojrzymy na bilans spółki za 2009 rok grupa wykaże nam zysk, jednak kapitały własne grupy zmaleją ze 129 mln zł do 57 mln zł! Całkiem solidna przecena. Jak Work Service tłumaczy aktualizację wyceny wartości firmy.

Strona 53 prospektu:

„Na koniec 2009 r. zgodnie z MSSF 3 par. 61 i 62 Emitent dokonał rozliczenia ostatecznego transakcji nabycia udziałów w cypryjskiej spółce ProService Worldwide (Cyprus) Ltd. Różnica pomiędzy pierwotną ceną zakupu (tj. 147 mln zł) a ceną ustaloną w ostatecznym rozliczeniu obniżyła kapitał zapasowy Spółki (zgodnie z rozliczeniem przedstawionym poniżej) oraz wartość firmy powstałą na nabyciu spółki ProService Worldwide (Cyprus) Ltd. wykazaną w aktywach skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009 o kwotę 73.274.762,73 zł.

Głównym powodem dokonania obniżenia wartości godziwej zapłaty był kryzys gospodarczy, który spowodował istotną deprecjację wartości grupy Emitenta i grupy nabywanej ProService Worldwide (Cyprus) Ltd.”

Czyli wartość firmy zmalała w wyniku kryzysu 2009 roku. Obecnie mamy drugą falę kryzysu, nazwijmy ją roboczo 2011, z punktu widzenia Europy jest to nawet dużo większy kryzys niż ten z 2009 roku, zatem jakie rokowania wobec aktualizacji wartości firmy?

Na zakończenie „sfery wartości firmy” warto dodać, gdyż przecież nie każdy musiał być zainteresowany lekturą prospektu tej spółki, że „wartość firmy” Work Service w sprawozdaniu grupy za 2010 jest wyższa od wartości kapitałów własnych grupy! Mając na uwadze powyższe uwagi tym razem wystarczy no comments.

Jak zostało wspomniane „korekta” wartości firmy (wyraz korekta niekoniecznie oddaje skalę przeszacowania…) nie przełożyła się na wynik finansowy – poszła bokiem poza wynikiem.

Poza sferą wartości firmy mamy sferę korekt:

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (w 2010 r.) pochodziły z zysku netto w wysokości 15 779 tys. zł korygowanego o ujemną wartość korekt, których wartość wyniosła  -28 071 tys. zł. Wielkość korekt była kształtowana w największym stopniu przez zmianę stanów należności z wyjątkiem należności z tytułu podatku dochodowego w wysokości -50 373 tys. zł, zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek i podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10 000 tys. zł, odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) w wysokości 7 117 tys. zł, zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych w wysokości 4 790 tys. zł oraz inne korekty wynoszące - 2 189 tys. zł. Pozycja ta jest skutkiem skorygowania przepływów z działalności operacyjnej o przepływy generowane w związku ze zwiększeniem wartości firmy powstałej w wyniku nabycia spółki Medi Staff Sp. z o.o. oraz grupy ProService (-18 357 tys. zł), zwiększenia kapitału zapasowego powstałego ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej (agio) (12 338 tys. zł), wzrostu kapitału mniejszości (1 304 tys. zł). Opis ze strony 111 prospektu.

Z uwagi na ujemną wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej trzeba zadać pytanie także odnośnie tak umownej pozycji jaką jest wykazywany zysk netto. Czy tzw. korekta stanu należności w kwocie ponad 50 mln zł miała swoje odniesienie na wynik finansowy grupy, a jeśli nie miała to dlaczego? Niestety teza jest taka, że grupa wykazuje zysk netto, a równocześnie czyni mega korektę stanu należności (wielokrotnie wyższą od …wykazanego zysku). Czy Work Servive tłumaczy skąd wzięła się taka korekta i od kogo były należności, które zostały „skorygowane”?

Korekty poziomu należności należą do pozycji przepływów z działalności operacyjnej, skądinąd zupełnie słusznie, jednak jak Work Service przekłada taką korektę na wynik finansowy? Spodziewalibyśmy się że ten przejaw działalności operacyjnej jak najbardziej powinien znaleźć swoje odbicie w wyniku finansowym. Stąd ponowne pytanie jak się robi wynik finansowy grupy Work Service w odniesieniu do zmian stanu należności (nazywanych korektami)?

Jeśli zauważyć jak przedstawia się płynność spółki oraz że wartość firmy przekracza wartość kapitałów własnych zaczynamy się zastanawiać co dalej. A dalej widzimy ...kolejną specyfikę spółki – należności Work Service podlegają korektom, rezultatem czego działalność operacyjna generuje ujemne przepływy pieniężne. Nadzwyczaj interesująca sytuacja, zapewne dla akcjonariuszy, inwestorów ale i wierzycieli.

Kto finansuje Work Service i jak?

Między innymi finansowania udzielają podmioty powiązane z oferującym DM IDM SA:

Idea Parasol FIO

Ze strony 163 prospektu dowiemy się, że:

„Na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 4 z dnia 16 lipca 2010 roku, Emitent (Work Service) dokonał przydziału obligacji serii I, w ramach którego 6.000 obligacji zostało przydzielonych następującym subfunduszom funduszu Idea Parasol FIO, zarządzanego przez IDEA TFI S.A. (będącego podmiotem zależnym od Domu Maklerskiego IDM S.A.):

- Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Obligacji, reprezentowany przez Idea TFI S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

- Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu, reprezentowany przez Idea TFI S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

- Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Protect, reprezentowany przez Idea TFI S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Złota 59, 00-120 Warszawa”

Polski Bank Przedsiębiorczości
(W dniu 01.12.2010 r. Dom Maklerski IDMSA został właścicielem 45 proc. akcji banku WestLB Bank Polska, zakupionego wspólnie z Abris Capital Partners od WestLB AG. Po włączeniu w struktury IDMSA, spółka zmieni nazwę na Polski Bank Przedsiębiorczości. ) Dnia 10 czerwca 2011 roku spółka Work Service S.A. zawarła umowę ramową nr LKWZ 3/2011 z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie, na mocy której uzgodniono, że Bank umożliwi Emitentowi kredytowanie do maksymalnej łącznej wysokości 25.040.000,00 zł.

Koincydencja zdarzeń przy finansowaniu Work Service

Jak krzyżują się ścieżki IDEA TFI SA, Work Service i ...Banku Spółdzielczego w Ciechanowie?  

Z prospektu (strona 336) dowiadujemy się o umowie pomiędzy Work Service, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

22.1.2.2. Umowa nr 028/439/BK/10 o kredyt konsorcjalny obrotowy, zawarta z Polskim Bankiem Spółdzielczym i Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. W dniu 25 stycznia 2010 roku Emitent zawarł umowę nr 028/439/BK/10 o kredyt konsorcjalny obrotowy w ramach rachunku kredytowego z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie oraz Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu, na mocy której ww. banki udzieliły Emitentowi kredytu konsorcjalnego krótkoterminowego w kwocie 7.000.000 zł na okres do 20 listopada 2011 roku z przeznaczeniem na finansowanie bieżących aktywów Emitenta. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M plus marża. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: a) dwa weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie, c) poręczenie wekslowe i cywilne Domu Maklerskiego IDM S.A., d) umowa zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa, tj. na szczegółowo określonych kontenerach socjalno-bytowych o wartości wynoszącej 893.833,79 zł na dzień 31 grudnia 2009 r., do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 10.500.000 zł wraz z cesją polis ubezpieczeniowych.

Natomiast z komunikatu IDEA TFI SA dowiadujemy się o zawarciu transakcji depozytowej pomiędzy Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie a IDEA TFI SA.

IDEA TFI SA: Informacja o zawarciu transakcji depozytowej

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-09-20
Raport bieżący nr 62/2011
Skrócona nazwa emitenta IDEA TFI SA
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd IDEA TFI S.A., działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 19 września 2011 roku zawarł z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie umowę lokaty terminowej na kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony złotych 00/100) oprocentowaną 5,35% w skali roku (oprocentowanie zmienne). Termin zapadalności lokaty ustalony został na 1 maja 2012 roku. Umowę uznano za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie udziela finansowania Work Service, otrzymuje także depozyt od spółki IDEA TFI SA (gdzie głównym akcjonariuszem jest IDMSA, posiadający akcje Work Service). Interesująca historia, zwłaszcza, że Bank Spółdzielczy w Ciechanowie nie należy do liderów mających znaczny udział w rynku usług bankowych, a krzyżują się w nim transakcje podmiotów, które łączy wspólny udziałowiec.

Zbieg okoliczności, a może jednak nie? Jednak jeśli to nie jest przypadek a celowe działanie to czy nie powinno być opisane w prospekcie w części gdzie mowa o kredycie udzielonym przez Bank Spółdzielczy w Ciechanowie? Rzecz interesująca w kilku aspektach - ale pominiemy dywagacje. Skoro takiej zależności nie ma jednak opisanej w prospekcie to raczej musimy przyjąć że był to zwykły przypadek.

Niemniej warto postawić pytanie czy miały miejsce jeszcze inne depozyty/lokaty złożone w Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie lub Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu przez bezpośrednich lub pośrednich akcjonariuszy Work Service S.A. lub fundusze TFI zarządzane przez towarzystwo zależne od akcjonariusza Work Service?

ciąg dalszy wkrótce

 

Ze strony www.workservice.pl

Work Service S.A. zadecydował o przesunięciu zapisów na akcje

16.12.2011
W związku z niesprzyjającą sytuacją na rynkach kapitałowych, zarząd Work Service S.A. podjął decyzję o przesunięciu zapisów na akcje w związku z pierwszą ofertą publiczną,
na termin 23-27 lutego 2012 roku.

 

Draft:

Analiza Fundamentalna

Kto posiada akcje Work Service? ( www.workservice.pl ) Co dalej z Work Service? Skąd się biorą wykazywane przez Work Service przychody?

Kto finansuje działalność Work Service? Czy dług Work Service jest notowany na regulowanym rynku? Jaki jest koszt finansowania Work Service?

wartość firmy vs kapitały własne (?)

aktywa obrotowe (wszystkie) vs zobowiązania krótkoterminowe (?)

przepływy pieniężne, w tym z działalności operacyjnej (?)

wartość godziwa, wyceny (?)

Czy IDMSA posiada akcje Work Service? Czy fundusze IDEA TFI (IDMSA jest właścicielem ponad 80% akcji IDEA TFI SA) posiadają akcje Work Service?

Jeśli tak to jak to się stało, że weszły w ich posiadanie?

Czy fundusze dłużne IDEA TFI udzielają finansowania Work Service?

Fundusze Idea Parasol FIO

___________________

W jakim celu Work Service potrzebuje pieniędzy z oferty publicznej? Wartość ma być budowana przez przejęcia? Kto i od kogo będzie kupował spółki?
Jeśli Work Service zamierza kupować spółki to czy ponad ich wartość kapitałów własnych? A jeśli tak to jak szacuje przyszłą wartość firmy, czyli nadwyżkę zapłaconą ponad wartość aktywów w przejmowanych spółkach? Skoro
Czy spółka liczy na efekt synergii i efekt skali? Dlaczego by pewne usługi były oferowane lepiej płacić za przejmowane spółki, zamiast wprowadzać usługi we własnej ofercie (zwłaszcza że Work Service twierdzi że zna się na leasingu pracowników)? Co i od kogo Work Service zamierza kupować? Czy ewentualny cel zakupu (np. IT Kontrakt) miał być w zamyśle czymś co ma zwiększyć zainteresowanie ofertą? Właściwie więc powinno być pytanie o dane bilansowe ewentualnych przedmiotów przejęć, zatem jak wyglądają relacje jak poniżej (które okazały się nadzwyczaj charakterystyczne dla Work Service):

wartość firmy vs kapitały własne (?)
aktywa obrotowe (wszystkie) vs zobowiązania krótkoterminowe (?)
przepływy pieniężne, w tym z działalności operacyjnej (?)
wartość godziwa, wyceny (?)

_______________________

zmiany w prawie dotyczące umów tymczasowych (?)

Czy Work Service widzi zagrożenie dużego spadku popytu na świadczone usługi w związku z oczekiwaną gorszą koniunkturą i mniejszym popytem na pracowników? Czy Work Service widzi takie zagrożenie wobec rynków Wlk. Brytanii, Belgii i innych krajów gdzie ruch polskich pracowników dawał okazję do zarobku takim biurom jak Work Service?

__________________________

TA GS:
Oferta Work Service, cena emisyjna akcji workservice, HMS Investment Fund LTD, Tomasz Misiak, Hawe, Misiak prospekt emisyjny, zapisy na akcje, harmonogram oferty Work Service, itp. IDMSA, DM IDM SA, emisja akcji, akcje Work Service oferty publiczne IDMSA, fundusze TFI, fundusze OFE o takich inwestorach wspominają media... jakie media?
kto finansuje Work Service? może fundusze IDEA TFI zakupią akcje Work Service?

Oferującym biuro maklerskie DM IDM SA (IDMSA www.idmsa.pl).
Oferta publiczna akcji IPO Work Service SA

sytuacja finansowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, CBA, wierzyciele, wierzytelności, zadłużenie, Tomasz Misiak, IT Kontrakt, DGA CBA ARP, stocznia, szkolenia stoczniowców PARP ARP, Tomasz Hanczarek kondycja finansowa,

TA GS
Liderzy na rynku leasingu i outsourcing-u informatyków nie wymienieni w prospekcie Work Service (nawet w kontekście IT Kontrakt):  SII , Rinf

Oferta publiczna Work Service IPO, emisja akcji
Prospekt emisyjny Work Service na stronie spółki.

Rekomendacje harmonogram oferty, zapisy na akcje, IT Kontrakt, grupa work service Analiza, cena emisyjna, inwestorzy, OFE, TFI, IDEA TFI, prospekt emisyjny, akcje Work Serwis, Wycena, Rekomendacja, Raport Analityczny, Raport Inwestycyjny, Analiza SWOT, emitent workservice POK, grupa DM IDM SA, prologics lpp, Ipopema Securities opinie, forum, Komentarze, giełda, GPW, wyceniający, rynek pierwotny. Oferta publiczna akcji Work Service SA IPO analiza fundamentalna stocznia w upadłości, upadłość, postępowanie upadłościowe, wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego

Oferujący biuro maklerskie, oferty publiczne i emisje akcji IPO.

ciąg dalszy na www.polandsecurities.com   

 

Poland Securities

Home