PolandSecurities.com

 

 
 

 

Nieujawniony konflikt interesów

w raporcie IDMSA dotyczącym PPH BOMI SA

I. Dom Maklerski IDMSA wydał raport analityczny dotyczący spółki BOMI SA, dla której pełnił funkcję oferującego w pierwszej ofercie publicznej tej spółki. Przedmiotowy raport nie zawiera jednak nigdzie istotnej informacji dotyczącej faktu, iż Pan Łukasz Żuk, członek rady nadzorczej DM IDMSA (podmiotu sporządzającego raport) był akcjonariuszem spółki BOMI SA (podmiotu którego dotyczył raport). Co więcej zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym BOMI (s. 17) Pan Łukasz Żuk był jednym z wprowadzających swoje akcje podczas pierwszej oferty publicznej akcji BOMI. Oznacza to, iż w interesie ekonomicznym Pana Łukasza Żuka leżało wykazania jak najwyższej wyceny akcji BOMI w raporcie analitycznym DM IDMSA. Jednym z elementów wpływających na cenę emisyjną oraz na kurs akcji na rynku wtórnym są raporty analityczne przygotowywane przez biura maklerskie, na których opierają swoje decyzje liczni inwestorzy giełdowi. Fakt pełnienia przez pana Łukasza Żuka funkcji członka rady nadzorczej DM IDMSA, a więc biura maklerskiego, które przygotowało raport analityczny dotyczący BOMI SA, a więc spółki której akcjonariuszem był Pan Łukasz Żuk stanowi ewidentny konflikt interesów, który zgodnie z art. 42 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi powinien zostać ujawniony w raporcie.

Jeżeli mimo tego konfliktu interesów DM IDMSA zdecydował się opublikować raport analityczny dotyczący spółki BOMI to dla zapewnienia rzetelności raportu powinien także ujawnić konflikt interesów związany z osobą Łukasza Żuka – tym bardziej, iż o przedmiotowym konflikcie władze IDMSA wiedziały. Niestety informacje o konflikcie interesów nie zostały wskazane w raporcie analitycznym dotyczącym BOMI z dnia 20 lipca 2007 r. przez co okoliczność ta nie została ujawniona adresatom tego raportu.

II. W przedmiotowym raporcie analitycznym sporządzonym w trakcie oferty IPO Bomi Dom Maklerski IDMSA dopuścił się istotnego błędu metodologicznego.

Zobacz: Opinia biegłego

Obie przedstawione okoliczności mają szczególne znaczenie dla tych inwestorów, którzy dokonując zakupu akcji BOMI w ofercie publicznej lub na rynku wtórnym, kierowali się raportem analitycznym sporządzonym przez DM IDMSA.

Notowania BOMI SA

 

Poland Securities.com